O nás

Společnost BOOS plan, a.s. má již více než 30 let zkušeností v oboru navrhování staveb, řízení projektů a jejich dozorování. Působíme zejména na tuzemském trhu, ale pracujeme také pro klienty na Slovensku, v Rakousku nebo Německu. Náš tým se skládá ze zkušených architektů, stavebních inženýrů, projektantů, techniků a řady dalších specialistů, kteří poskytují komplexní služby v oblasti architektury, projektování, inženýrské činnosti ve výstavbě, projektového managementu a odborného technického poradenství.

Našim klientům pomáháme realizovat investiční záměry od jejich počáteční myšlenky až po konečné uvedení stavby do provozu. Velkou část našich klientů tvoří stálí zákazníci, s kterými spolupracujeme mnoho let. To nás utvrzuje v přesvědčení, že naši práci děláme zejména ke spokojenosti zákazníka.

„Naší filosofií je odpovědnost za čas, prostor a člověka.“

Historie

 • 2013

  Restrukturalizace společnosti
  BOOS plan, a.s. – projekčně/inženýrská činnost
  BOOS development, s.r.o. – developerské projekty
 • 2009

  BOOS, a.s. severní Morava – založení pobočky pro region Severní Moravy
 • 2004

  Vytvoření samostatné sekce pro developerské projekty
 • 1999

  BOOS Trade, s.r.o.
  Nově založená společnost přebírá aktivity v oblasti dodávek bankovních technologií
 • 1990-1999

  Vytvoření samostatných kanceláří pro oblasti Praha a Zlín
 • 1990

  BOOS, a.s. – založení společnosti

SLUŽBY

ARCHITEKTONICKÁ
A PROJEKČNÍ ČINNOST

BIM

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
A PORADENSTVÍ

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Zajišťujeme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, od studie až po projekt pro realizaci. Pro naše klienty připravujeme podklady pro jejich investiční plány, architektonické a provozní studie, vizualizace projektů, odborné propočty nákladů, posudky, konzultace.  Následně pak dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení, pro výběr dodavatele, pro provedení stavby, dokumentace pro prodej apod.

Součástí těchto projekčních výkonů je i inženýrská činnost, projednání s úřady a zajištění potřebných stanovisek a povolení.

Při zpracování našich projekčních návrhů využíváme také metodu 3D modelování nazývanou BIM (Building information model – informační model budovy). BIM je v podstatě strukturovaná informační databáze, která v sobě zahrnuje veškeré informace o stavbě využitelné během celého životního cyklu budovy, od studie po celou dobu životnosti stavebního díla až po její demolici.

Systém BIM umožňuje optimalizaci návrhů stavebních konstrukcí, v průběhu životnosti objektu pak efektivní a ekonomický způsob provozování všech objektových systémů a budovy jako celku.

Projektový management zajišťuje řízení celého stavebního projektu nebo i jeho jednotlivých fází a to od počáteční myšlenky investičního záměru až po konečné uvedení stavby do provozu a zajištění převzetí koncovým uživatelem. Projektový manažer provází investora projektem s cílem dodržení nastavených parametrů výstavby ekonomických, časových i kvalitativních. Zastupuje investora v jednání se všemi zúčastněnými stranami projektu, koordinuje činnosti jednotlivých subjektů, připravuje veškeré podklady pro rozhodnutí investora.

Zajišťuje kontrolu postupu a kvality prací v souladu s projektovou dokumentací a s ohledem ke skutečnostem, které se na stavbě vyskytují. Přejímání dokončených stavebních výkonů, kontrola a přejímání dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty. Kontrolu správnosti vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků.